Zasady korzystania z usług w Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka

 1. Terapia integracji sensorycznej oraz terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna powinny zostać poprzedzone diagnozą.
 2. Diagnozę związaną z zaburzeniami integracji sensorycznej przeprowadza się na trzech kolejnych zajęciach.
 3. Przyjmujemy diagnozy przeprowadzone przez inne ośrodki, jednak nie mogą być one starsze niż 12 miesięcy.
 4. Wyniki diagnozy zostają przekazane rodzinom/ prawnym opiekunom w formie pisemnej.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązanie, żeby poinformować terapeutę o istotnych kwestiach dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym oraz sytuacji środowiskowej.
 6. W czasie prowadzonej terapii rodzice/ prawni opiekunowie przebywają poza salą zajęć. W uzasadnionych przypadkach mogą pozostać na sali, np. w sytuacji, kiedy dziecko źle reaguje na nowe otoczenie.
 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty i wygodny strój sportowy.
 8. Dzieci podczas zajęć z integracji sensorycznej ćwiczą na boso lub w skarpetach antypoślizgowych. Buty zostawiają w miejscu do tego przeznaczonym.
 9. Zajęcia kończą się o określonej godzinie, dlatego też rodzice powinni być punktualnie o wyznaczonej godzinie.
 10. Spóźnienie na zajęcia powoduje ich skrócenie o czas spóźnienia.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się aktywnie współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane przez terapeutę badania dodatkowe dziecka.
 12. Terapeuta jest zobowiązany do informowania rodziców/prawnych opiekunów o przebiegu terapii.
 13. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:

  • Rodzice współpracują z terapeutą, realizują jego wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego,
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
 14. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą korzystać z konsultacji z terapeutą. Nie jest to jednak forma terapii i nie gwarantuje eliminacji zaburzeń integracji sensorycznej.
 15. Terapia ma charakter indywidualny i to terapeuta określa liczbę zajęć w tygodniu.
 16. Podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów w/w zasad jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.