INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane administratora

Danymi osobowymi administrują wspólnicy spółki cywilnej „Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka” s.c. z siedzibą we Wrocławiu, 53-021 Wrocław, ul. Korfantego 11, Izabela Pachucy-Ilba i Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz (My)

Kontakt z administratorem

Nami możesz się skontaktować:
• elektronicznie – przez pocztę e-mail na adres kontakt@zmyslek-si.pl
• telefonicznie – +48 724 363 830 i +48 724 363 820
• listownie – Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka, ul. Korfantego 11, 53-021 Wrocław

Przysługujące prawa w związku z ochroną danych osobowych

Zapewniamy, że masz prawo:
• dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
• żądać, abyśmy poprawili, usunęli lub ograniczyli przetwarzanie danych,
• sprzeciwić się, abyśmy przetwarzali Twoje dane, gdy mamy prawnie uzasadniony interes, aby to robić,
• sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych,
• wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym czynności wykonane przed wycofaniem tej zgody zachowają ważność,
• przenieść dane osobowe, jeśli są one przetwarzane na podstawie zgody lub umowy,
• wnieść skargę do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawy prawne i cele, na podstawie których możemy przetwarzać dane osobowe

Możemy przetwarzać ,,dane, aby:
• realizować nasze prawnie uzasadnione interesy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli
– prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług własnych, realizować promocje, oferty specjalne, konkursy lub loterie,
– realizować wewnętrzne cele administracyjne, w tym przygotowywać statystyki i raporty na własne potrzeby,
– rozpatrywać reklamacje oraz ustalać roszczenia, dochodzić ich lub bronić,
badać satysfakcję i opinie z korzystania z Naszych usług,
– obsłużyć przekazane zgłoszenia i opinie,
• podjąć działania, na żądanie, zmierzające do zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wypełniać obowiązki prawne (podstawa prawna: art 6. ust. 1 lit. c RODO), czyli
– stosować przyjęte zasady rachunkowości tj. prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych – jest to obowiązek, który wynika z przepisów ustawy o rachunkowości,
• gdy mamy zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii – dane dotyczące stanu zdrowia dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które dotyczą:
• Zachowań, preferencji,
• Zainteresowań i potrzeb,
• Dane dotyczące wizerunku i głosu, czyli dane audiowizualne, takie jak nagrania z monitoringu,
• Dane identyfikujące: PESEL/NIP imię, nazwisko, dane dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć,
• Dane teleadresowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• Dane dotyczące stanu zdrowia.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy

Otrzymujemy dane:
• przede wszystkim od Ciebie i od opiekunów prawnych.

Jak długo przechowujemy dane

Przechowujemy dane do momentu, gdy:
• wygaśnie prawny obowiązek ich przechowywania,
• zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub gdy zrealizujemy nasze prawnie uzasadnione interesy,
• wycofasz swoją zgodę,
• do momentu przedawnienia roszczeń,
• przez okres trwania zobowiązania.

Komu przekazujemy dane

Przekazujemy dane:

• podmiotom, które przetwarzają dane na nasze zlecenie i realizujące następujące usługi: IT, księgowe, prawne, kurierskie i pocztowe, prowadzenie szkoleń warsztatów,
• Odbiorcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na Nasze zlecenie i zgodnie z Naszymi zaleceniami we wskazanym celu i zakresie (podstawa prawna art. 28 ust. 3 RODO).

Profilowanie

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Obowiązek podawania nam danych osobowych

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy zawarli umowę i wykonali nasze obowiązki prawne. Dlatego jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani jej realizować.
• Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody to masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych przed momentem cofnięcia zgody,
• Dane w celach marketingowych podajesz dobrowolnie.

Podstawa prawna
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).